Kontakt Strona główna wydawnictwo.ue.wroc.pl

Literatura

Ze względu na potrzeby naukometryczne zalecaną formą informacji bibliograficznej jest tzw. system harvardzki.

Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej w systemie harvardzkim
i przykłady powoływania się na nią w tekście

 1. Bibliografia załącznikowa w systemie harvardzkim zawiera wykaz tylko tych publikacji, na które autor powołuje się w tekście pracy.
 2. Poszczególne pozycje uporządkowane są alfabetycznie według nazwisk autorów lub według tytułów (gdy nie ma podanego autora/redaktora/instytucji sprawczej); nie należy numerować poszczególnych pozycji bibliograficznych.
 3. Prace jednego autora podaje się według daty wydania, od najstarszych do najnowszych.
  Przykład:
  Kowalski J., 2001, Tytuł
  Kowalski J., 2005a, Tytuł
  Kowalski J., 2005b, Tytuł
  Kowalski J., 2013, Tytuł 
 4. W wypadku powtarzania się roku wydania tytuły poszczególnych publikacji szereguje się alfabetycznie.
  Przykład:
  Kowalski J., 2005a, Tytuł. Aspekty
  Kowalski J., 2005b, Tytuł. Granice
 5. Jeżeli dla kilku dokumentów ta sama osoba jest autorem i/lub pierwszym współautorem (przez co kilka    opisów bibliograficznych w wykazie literatury zaczyna się od tego samego nazwiska), wówczas najpierw podaje się prace napisane samodzielnie przez tego autora, a następnie prace jego współautorstwa.
  Przykład:
  Kowalski J., 2013, Tytuł 
  Kowalski T., Nowak T., 2003, Tytuł
 6. W pracach zbiorowych jako pierwszy element opisu należy podawać nazwisko redaktora naukowego ze skrótem „red.”.
  Przykład:
  Kowalski J. (red.), 2013, Rola polityki logistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

 7. Opis bibliograficzny książki – wymagane elementy:

  • nazwisko autora,
  • inicjał imienia,
  • rok wydania,
  • tytuł dzieła. podtytuł (napisane kursywą; wyrazy tytułu i podtytułu w języku angielskim, z wyjątkiem spójników i przyimków, rozpoczynane wielkimi literami),
  • nazwisko tłumacza,
  • numer wydania (oznaczony liczbami arabskimi; podaje się, począwszy od drugiego wydania),
  • wydawnictwo,
  • miejsce wydania.
  Jeden autor
  Kowalski J., 2013, Rola polityki logistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  Cytowana jako: [Kowalski 2013]. 
  Dwóch autorów
  Kowalski T., Nowak T., 2003, Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
  Cytowana jako: [Kowalski, Nowak 2003].
  Trzech autorów
  Kowalski T., Nowak T., Pisarek W., 2003, Aspekty zarządzania, PWN, Warszawa.
  Cytowana jako: [Kowalski, Nowak, Pisarek 2003] lub [Kowalski i in. 2003].
  Tłumaczenie
  Kaden R.J., 2008, Badania marketingowe, tłum. G. Łuczkiewicz, PWE, Warszawa.
  Cytowana jako: [Kaden 2008]. 
 8. Opis bibliograficzny pracy zbiorowej (książki pod redakcją) – wymagane elementy:

  • nazwisko redaktora,
  • inicjał imienia redaktora (red.),
  • rok wydania,
  • tytuł dzieła. podtytuł (napisane kursywą; wyrazy tytułu i podtytułu w języku angielskim, z wyjątkiem spójników i przyimków, rozpoczynane wielkimi literami),
  • nazwisko tłumacza,
  • numer wydania (oznaczony liczbami arabskimi; podaje się, począwszy od drugiego wydania),
  • wydawnictwo,
  • miejsce wydania.
  Jeden redaktor
  Kowalski J. (red.), 2013, Rola polityki logistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  Cytowana jako: [Kowalski (red.) 2013].
  Dwóch redaktorów
  Herzlinger R.E., Nitterhouse D.L.(eds.), 1994, Financial Accounting and Managerial Control for Nonprofit Organizations, South-Western Publishing Co., Cincinnati.
  Cytowana jako: [Herzlinger, Nitterhouse (eds.) 1994].
  Trzech redaktorów
  Kowalski T., Nowak T., Pisarek W. (red.), 2003, Aspekty zarządzania, PWN, Warszawa.
  Cytowana jako: [Kowalski, Nowak, Pisarek (red.) 2003] [Kowalski i in. (red.) 2003].

 9. Opis bibliograficzny rozdziału/artykułu w pracy zbiorowej (książce pod redakcją) – wymagane elementy:

  • nazwisko autora,
  • inicjał imienia,
  • rok wydania,
  • tytuł rozdziału/artykułu. podtytuł (napisane kursywą, wyrazy tytułu i podtytułu w języku angielskim pisane małymi literami),
  • [w:]
  • nazwisko redaktora, inicjał imienia (red.),
  • tytuł pracy zbiorowej. podtytuł (napisane kursywą, wyrazy tytułu i podtytułu w języku angielskim, z wyjątkiem spójników i przyimków, rozpoczynane wielkimi literami),
  • wydawnictwo,
  • miejsce wydania,
  • strony.
  Jeden autor 
  Kowalski J., 2013, Rola polityki logistycznej, [w:] Nowak T. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa, s. 34-56.
  Cytowana jako: [Kowalski 2013].
  Dwóch autorów
  Kowalski J., Pisarek W., 2013, Aspekty zarządzania, [w:] Nowak T. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa, s. 65-85.
  Cytowana jako: [Kowalski, Pisarek 2013].

 10. Opisy bibliograficzne publikacji wydanych przez instytucje rządowe, organizacje, firmy (brak autora lub redaktora) – wymagane elementy:

  • nazwa instytucji sprawczej (pełna nazwa lub skrót nazwy),
  • rok wydania,
  • tytuł. podtytuł (napisane kursywą, wyrazy tytułu i podtytułu w języku angielskim, z wyjątkiem spójników i przyimków, rozpoczynane wielkimi literami),
  • wydawnictwo,
  • miejsce wydania.
  Przykład: 
  EEA, 2010, Środowisko Europy 2010 – stan i prognozy. Synteza, Kopenhaga.
  Cytowana jako: [EEA 2010].
  The World Bank, 2012, Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development, DC, Washington.
  Cytowana jako: [The World Bank 2012].
  The World Economic Forum, 2013, The Green Investment Report, Geneva.
  Cytowana jako: [The World Economic Forum 2013].
  OECD, 2010, Sprawozdanie dotyczące przygotowania Strategii Zielonego Wzrostu,
  http://www.oecd-ilibrary.org  12.02.2013). 
  Cytowana jako: [OECD 2010].
 11. Opisy bibliograficzne artykułów z czasopism – wymagane elementy:

  • nazwisko autora,
  • inicjał imienia,
  • rok wydania,
  • tytuł artykułu. podtytuł (napisane kursywą; wyrazy tytułu i podtytułu w języku angielskim, z wyjątkiem spójników i przyimków, pisane małymi literami),
  • nazwa czasopisma,
  • numer czasopisma,
  • strony.
  Jeden autor 
  Kołodko G., 2010, Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, Ekonomista, nr 1, s. 23-30. 
  Cytowana jako: [Kołodko 2010]. 
  Dwóch autorów
  Nowak J., Pietrzyk E., 2013, Sukces w zarządzaniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 250, s. 150-165. 
  Cytowana jako: [Nowak, Pietrzyk 2013]. 
  Trzech autorów
  Gray R., Owen D., Sopher M.J., 1998, Setting up a control system for your organization, Nonprofit World, vol. 16, no. 3, s. 65-76.
  Cytowana jako: [Gray, Owen, Sopher 1998] lub [Gray i in. 1998].

 12. Opisy bibliograficzne artykułów z gazet – wymagane elementy:

  • nazwisko autora,
  • inicjał imienia,
  • rok wydania,
  • tytuł artykułu. podtytuł (napisane kursywą; wyrazy w tytule w języku angielskim, z wyjątkiem spójników i przyimków, rozpoczynane wielkimi literami),
  • nazwa gazety,
  • data dzienna (np. 1 marca),
  • numer strony.
  Przykład: 
  Dobrański G., 2013, Podstawy rozwoju trwałego i zrównoważonego, Gazeta Wyborcza, 15 listopada, s. 16.
  Cytowana jako: [Dobrański 2013].

 13. Opisy bibliograficzne źródeł elektronicznych (książek, artykułów z czasopism lub prac zbiorowych, raportów) – wymagane elementy: 

  • elementy wymienione w punktach 7-12 (w zależności od rodzaju dokumentu)
  • adres w World Wide Web
  • (data dostępu).
  Przykład:
  Kubiak Z., 2013, Strategia zielonego wzrostu, http://www.oecd-ilibrary.org (12.02.2013).
  Cytowana jako: [Kubiak 2013]. 

 14. Opisy bibliograficzne aktów prawnych

  Przykład:

  Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U., nr 14, poz. 114 ze zm. 
  Cytowana jako: [Ustawa z 17 grudnia 2004].

O wydawnictwie | Aktualności | Wskazówki dla autorów | Zapowiedzi | Pliki do pobrania | Argumenta Oeconomica | Sklep internetowy

Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt