Kontakt Strona główna wydawnictwo.ue.wroc.pl

Zasady publikowania czasopism naukowych

Zasady publikowania czasopism naukowych
w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Czasopisma naukowe wydawane przez Wydawnictwo  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu działają zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz.U. 1984, nr 5, poz. 24, z późn. zm.) i mają za podstawowe zadanie upowszechnianie wyników badań naukowych z danej dyscypliny naukowej, określającej zakres tematyczny czasopisma.

Przy wydawaniu czasopism naukowych obowiązują następujące zasady generalne:

I.  RECENZOWANIE

 1. Nabór i recenzowanie artykułów odbywa się za pośrednictwem systemu naboru i recenzowania artykułów SENIR.
 2. Wstępnej selekcji artykułów dokonują sekretarz, redaktor naczelny oraz  redaktor tematyczny.
 3. Recenzja artykułów jest sporządzona na formularzu recenzji stosowanym w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego.
 4. Recenzentem artykułu zamieszczonego w czasopiśmie naukowym jest samodzielny pracownik nauki z obszaru naukowo-badawczego, który jest przedmiotem publikacji (w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się możliwość odstępstwa od tej zasady).
 5. Między autorem artykułu a recenzentem nie występuje konflikt interesów, za który uznaje się bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat.
 6. Artykuł jest oceniany przez dwóch niezależnych recenzentów.
 7. Recenzję uznaje się za negatywną, gdy co najmniej w jednym z poniższych trzech kryteriów oceny artykuł uzyskał ocenę niedostateczną:
  • zastosowane metody badawcze,
  • poziom merytoryczny,
  • dobór i wykorzystanie literatury przedmiotu. 
 8. Warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje
 9. W uzasadnionych wypadkach artykuł może być skierowany do trzeciej recenzji – gdy dwie wcześniejsze recenzje przynajmniej w jednym z następujących kryteriów oceny:
  •  zastosowane metody badawcze,
  •  poziom merytoryczny,
  •  dobór i wykorzystanie literatury przedmiotu
  zawierały oceny skrajne (niedostateczny – bardzo dobry).
 10. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia, odrzucenia  lub  skierowania artykułu do trzeciej recenzji podejmuje Redaktor Naczelny czasopisma, a stosowne wyjaśnienia przedkłada Redaktorowi Naczelnemu Wydawnictwa.
 11. Nazwiska recenzentów artykułu wchodzącego w skład czasopisma naukowego nie są znane osobom zainteresowanym (autorowi).
 12. Lista recenzentów  danego czasopisma jest zamieszczana w ostatnim numerze czasopisma w danym roku.

II. FINANSOWANIE

 1. Czasopisma naukowe wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu są finansowane lub współfinansowane ze środków uczelni.
 2. Autorzy nie otrzymują honorarium za napisanie artykułu.
 3. Autorzy nie będący pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wnoszą opłatę za opublikowanie artykułu zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie.
 4. Doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nie wnoszą opłaty za opublikowanie artykułu.

III. ZASADY FORMALNO-ORGANIZACYJNE

 1. Autorzy artykułów nie będący pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podpisują oświadczenie, w którym przenoszą autorskie prawa majątkowe do artykułu na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 2. Objętość jednego numeru czasopisma naukowego wynosi nie mniej niż 8 ark. i nie więcej niż 12 ark. wyd. (możliwe są niewielkie odstępstwa od tej zasady uzasadnione względami merytorycznymi).
 3. Objętość artykułu naukowego nie może być mniejsza niż 0,5 ark. i nie większa niż 1,0 ark. wyd.
 4. W czasopiśmie naukowym artykuły autorów nie będących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego mają stanowić nie mniej niż 50% objętości ogólnej numeru czasopisma.
 5. W jednym numerze czasopisma naukowego wśród autorów nie będących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego nie mogą dominować autorzy afiliowani w tej samej uczelni.
 6. Dla zapewnienia cykliczności i terminowości wydawania czasopisma naukowego (kwartał roku kalendarzowego) na etapie opracowania planu wydawniczego Wydawnictwo w porozumieniu z redaktorem naczelnym czasopisma ustala termin jego złożenia w Wydawnictwie.
 7. W ramach promocji czasopisma Wydawnictwo wysyła bezpłatnie 20 egzemplarzy danego czasopisma do instytucji naukowych wskazanych przez redaktora naczelnego czasopisma.
 8. Przy czasopiśmie naukowym działa Rada Naukowa – gremium opiniodawczo-doradcze oraz Komitet Redakcyjny.
 9. Komitet Redakcyjny czasopisma  naukowego powoływany jest przez Prorektora ds. Nauki  Uniwersytetu Ekonomicznego spośród pracowników etatowych Uniwersytetu na wniosek Senackiej Komisji Wydawniczej.
 10. Komitet Redakcyjny powoływany jest na kadencję władz rektorskich.
 11. Członkowie Komitetu Redakcyjnego proponują spośród swojego grona kandydatów na redaktora naczelnego, którego powołuje Prorektor ds. Nauki.
 12. Funkcja redaktora naczelnego ma charakter kadencyjny.
 13. Skład Komitetu Redakcyjnego umieszczony jest w każdym numerze danego czasopisma naukowego.
 14. Posiedzenia Komitetu Redakcyjnego odbywają się przynajmniej raz w roku i są zwoływane przez Redaktora Naczelnego czasopisma. W posiedzeniach Komitetu Redakcyjnego mogą uczestniczyć członkowie Rady Naukowej.
 15. W posiedzeniach Komitetu Redakcyjnego uczestniczy Redaktor Naczelny Wydawnictwa.
 16. Komitet Redakcyjny współpracuje z Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa w bieżących sprawach związanych z publikowaniem czasopisma.

O wydawnictwie | Aktualności | Wskazówki dla autorów | Zapowiedzi | Pliki do pobrania | Argumenta Oeconomica | Sklep internetowy

Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt